December 10, 2015

1973 Mai-Kai Calendar Girls

1973 Mai-Kai Calendar

1973 Mai-Kai Calendar

Pamela

Pamela

Mireille - Miss January 1973

Mireille – Miss January 1973

tn_January-1973b

Kelli - Miss February 1973

Kelli – Miss February 1973

tn_February-1973b

Busba - Miss March 1973

Busba – Miss March 1973

tn_March-1973b

Barbara - Miss April 1973

Barbara – Miss April 1973

tn_April-1973b

Tuai - Miss May 1973

Tuai – Miss May 1973

Tuesday - Miss June 1973

Tuesday – Miss June 1973

Maria - Miss July 1973

Maria – Miss July 1973

Kainoa - Miss august 1973

Kainoa – Miss august 1973

Karen - Miss September 1973

Karen – Miss September 1973

Ruita - Miss October 1973

Ruita – Miss October 1973

Diane - Miss November 1973

Diane – Miss November 1973

Diane - Miss December 1973

Diane – Miss December 1973